جدید ترین مطالباز همه اموم بیزارم

پسرا هرزه شدن، دخترا ازونا بدتر!! وقتی یه پسر لاشی بازی درمیاره میگم تو ذاتشه، ولی دختر جنده واقعا حالمو بد میکنه.. تویی که میدونی دوسدختر داره خب نرو سمتش! پسرا ضعیفن، احمقن، درک نمیکنن چی دارن تا وقتی که از دستش میدن ولی تویی که دختری میشناسی هم جنستو میدونی اگه بفهمه چقد نابود میشه بکش کنار حدودتو حفظ کن خودتو بزار جاش! هر قدرم پسره رو دوست داشته باشی ارزش نداره یکیو انقدر برنجونی..